iEnAG

Wij ontwikkelen en implementeren ICT-gerichte oplossingen voor eindgebruikers en ondernemers binnen zowel de Ener­gie­markt als de Ge­zond­heids­zorg. Als ad­vies­bu­reau zoeken we naar op­los­singen die aan­sluiten bij de com­plexe uit­da­gingen die onze mo­derne maat­schappij ons stelt.

Meer ...

One man waits the times to change, the other seizes the day and acts. 
- Dante Alighieri (1265-1321)

ENERGY

Via onze internetplatformen bieden we ge­bruikers aller­hande in­for­matie over een mo­ge­lijke over­stap van e­ner­gie­le­ver­an­cier. Via onze ver­ge­lijkings­sites kan deze over­stap ook daad­wer­ke­lijk ge­maakt wor­den. Tevens bieden we op­los­sing­en t.b.v. energie­ma­nage­ment voor be­drij­ven en grotere in­dus­trie­klan­ten.

Meer ...

HEALTHCARE

Als ad­vies­bureau voor zieken­huizen, gezond­heids­in­stel­ling­en, ver­ze­kerings­maatschap­pijen en be­drijven bieden we op­los­sing­en op ge­bied van in­for­ma­tie- en com­municatie­tech­no­lo­gie, me­di­sche tech­no­lo­gie, proces- en change manage­ment alsook gezond­heidseco­nomie.

Meer ...